Közleményeink

Közzétéve 2023.07.08

A Főváros Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett STAHL Magyarország Kft. (székhely: 1154 Budapest, Kozák tér 13-16., Cg. 01-09-720563, képviseli: Hornyák Gábor ügyvezető) legfőbb szerve 2023. június 30. napján elhatározta, hogy a társaság az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesülésérõl, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 17–21. §-ai, valamint a Ptk. rendelkezései alapján szétválik.

 

A szétválás módja: kiválás.

 

A kiváló társaság főbb adatai:

Cégneve: ExWorks-Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: ExWorks-Consulting Kft.

Társasági formája: korlátolt felelősségű társaság

Székhelye: 1154 Budapest, Kozák tér 13-16.

Főtevékenysége: 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ügyvezetői határozatlan időtartamra szóló megbízatással, önálló képviseleti joggal:

Veress Árpád (1139 Budapest, Gömb utca 48. 2. em. 6. ajtó) és Hornyák Gábor (2683 Acsa, Állomás út 17.)

A társaság tagjai:

Neve: Veress Árpád

Született: 1971.10.07.

Lakcíme: 1139 Budapest, Gömb utca 48. 2. em. 6. ajtó

Anyja neve: Szendrey Piroska

Adóazonosító jele: 8382642667

Törzsbetétje: 2.700.000, Ft.

Üzletrészének törzstőkéhez viszonyított aránya: 90%

 

Neve: Hornyák Gábor

Született: 1978.11.30.

Lakcíme: 2683 Acsa, Állomás út 17.

Anyja neve: Dobrocsi Zsuzsanna

Adóazonosító jele: 8408751212

Törzsbetétje: 300.000, Ft.

Üzletrészének törzstőkéhez viszonyított aránya: 10%

 

A társasági szerződés aláírásának dátuma: a kiválásról véglegesen egy alkalommal határozó taggyűlés napja, azaz 2023. június 30.

 

A továbbműködő (átalakuló) társaság főbb adatai:

Cégneve: STAHL Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: STAHL Magyarország Kft.

Cégjegyzékszáma: 01-09-720563

Társasági formája: korlátolt felelősségű társaság

Székhelye: 1154 Budapest, Kozák tér 13-16.

Főtevékenysége: 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelm

Ügyvezetői határozatlan időtartamra szóló megbízatással, önálló képviseleti joggal:

2008.05.28. napjától: Veress Árpád (1139 Budapest, Gömb utca 48. 2. em. 6. ajtó)

2015.01.22. napjától Hornyák Gábor (2683 Acsa, Állomás út 17.)

Tagjai:

Neve: Veress Árpád

Született: 1971.10.07.

Lakcíme: 1139 Budapest, Gömb utca 48. 2. em. 6. ajtó

Anyja neve: Szendrey Piroska

Adóazonosító jele: 8382642667

Törzsbetétje: 3.000.000, Ft.

Üzletrészének törzstőkéhez viszonyított aránya: 90%

Neve: Hornyák Gábor

Született: 1978.11.30.

Lakcíme: 2683 Acsa, Állomás út 17.

Anyja neve: Dobrocsi Zsuzsanna

Törzsbetétje: 333.333, Ft.

Adóazonosító jele: 8408751212

Üzletrészének törzstőkéhez viszonyított aránya: 10%

 

A jogelőd, továbbműködő gazdasági társaság jegyzett tőkéje, tagsága a kiválást követően nem változik.

A kiválásra tekintettel a jogelőd, továbbműködő gazdasági társaság létesítő okirata nem változik.

 

A szétválási szerződés, valamint a kiváló társaság társasági szerződése aláírásának napja: 2023. június 30.

 

A szétválási szerződésben az alábbi vagyonmegosztási arány került rögzítésre:

STAHL Magyarország Kft.  – (Továbbműködő társaság)              63,63 %

ExWorks-Consulting Kft. – (Kiváló társaság)                                   36,37 %

 

A Szétváló társaság vagyonának megosztása a szétválási szerződés szerint az alábbiak szerint történik:

A Szétváló társaság vonatkozásában nyilvántartott vagyonelemek (ingatlanok) az alábbiak szerint kerülnek megosztásra, míg a Szétváló társaság tulajdonában lévő, az alábbiakba nem tartozó valamennyi egyéb vagyonelem, a Szétváló társaságot megillető egyéb jogok és kötelezettségek a szétválást követően a Továbbműködő társaság vagyonában maradnak, az ingatlanok körébe nem tartozó jogosítványok, illetve kötelezettségek tekintetében jogutódlás nem következik be, azok teljesítéséért a továbbiakban is a Továbbműködő társaság tartozik helyt állni.

 

Az ExWorks-Consulting Kft, mint jogutód 2 társaság vagyonába kerülnek az alábbi ingatlanok:

 

  • - a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala által 84747/1 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 1154 Budapest, Kozák tér 13-16. sz. alatt található, kivett általános iskola megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada (vagyonleltár szerint):
  • - Kozák tér 13-16. főépület műemlék
  • - Kozák téri ingatlanhoz tartozó telek
  • - Melléképület Kozák tér
  • - Kerítés
  • - Komplett külső szennyvízhálózat
  • - Udvar térkövezése
  • - Kerti tároló
  • - a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala által 31917/47 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 1148 Budapest, Bátorkeszi utca 29. sz. alatt található, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 10/12-ed tulajdoni hányada.

 

Az ingatlanokhoz és a további vagyonelemekhez kapcsolódó valamennyi jog és kötelezettség a szétválást követően azt a társaságot illeti meg, amely vagyonába került az adott vagyonelem.

 

A vagyonmegosztás módszere

A 2022. december 31-i fordulónapra elkészített átalakulási vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek alapján a 2023. június 22-én kelt, a Tax Libri Kft (9024 Győr Szent Imre út 16.1/6., Nyilvántartási szám: 002648, személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Varga-Balázsné Szabó Erika, Nyilvántartási szám 007174) által készített független könyvvizsgálói jelentés szerint:

(a) a STAHL Magyarország Kft. (1154 Budapest Kozák tér 13-16., 13137434-2-42 Cg.: 01-09-720563) mint a kiválás után változatlan formában tovább működő társaság („jogelőd társaság”) kiválás előtti állapotra vonatkozó vagyonmérleg-tervezete alapján az eszközök és források egyező végösszege 1 410 075 E Ft, a jegyzett tőke összege 3 333 E Ft, a saját tőke összege 1 266 638 E Ft; valamint

(b) a STAHL Magyarország Kft. (1154 Budapest Kozák tér 13-16., 13137434-2-42 Cg.: 01-09-720563) mint a kiválás után változatlan formában tovább működő társaság („jogutód 1 társaság”) kiválás utáni tervezett vagyoni helyzetét bemutató vagyonmérleg-tervezete alapján az eszközök és források egyező végösszege 897 236 E Ft, a jegyzett tőke összege 3 333 E Ft, a saját tőke összege 753 799 E Ft; valamint

(c) az ExWorks-Consulting Kft. (1154 Budapest Kozák tér 13-16.) mint a kiválás után létrejövő társaság

(„jogutód 2 társaság”), a kiválás utáni tervezett vagyoni helyzetét bemutató vagyonmérleg-tervezete alapján az eszközök és források egyező végösszege 515 839 E Ft, a jegyzett tőke összege 3 000 E Ft,

a saját tőke összege 515 839 E Ft.

 

A szétváló (jogelőd) STAHL Magyarország Kft. (záró) vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatai (fordulónap: 2022. december 31.):

 

 

 

Adatok eFt

01.

A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)

560 322

02.

I.   IMMATERIÁLIS JAVAK

667

03.

  2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

0

04.

II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK

559 655

05.

  4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

 

06.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

07.

  6.sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

 

08.

B. Forgóeszközök  (09. – 12. Sorok)

844 365

09.

I.   KÉSZLETEK

128 954

10.

II. KÖVETELÉSEK

289 401

11.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

12.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

426 010

13.

C.  Aktív időbeli elhatárolások

5 388

   

 

14.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN                                           (01.+08.+13. sor)

1 410 075

                             

Sorszám

A tétel megnevezése

Adatok eFt

a

b

c

15.

D. Saját tőke (16.+ 18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)

1 266 638

16.

I.   JEGYZETT TŐKE

3 333

17.

16. sorból: a) visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

0

18.

II.   JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

0

19.

III.  TŐKETARTALÉK

0

20.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

602 146

21.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

58 995

22.

VI.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

23.

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

602 164

24.

E. Céltartalékok

0

25.

F. Kötelezettségek (26.+27.+28. Sor)

142 729

26.

I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

0

27

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

28

III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

142 729

29.

G. Passzív időbeli elhatárolások

708

                     

 

   

 

30.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. Sor)

1 410 075

 

 

A továbbműködő STAHL Magyarország Kft. (nyitó) vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatai (fordulónap: 2022. december 31.):

 

 

 

Adatok eFt

01.

A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)

47 483

02.

I.   IMMATERIÁLIS JAVAK

667

03.

  2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

0

04.

II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK

46 816

05.

  4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

 

06.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

07.

  6.sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

 

08.

B. Forgóeszközök  (09. – 12. Sorok)

844 365

09.

I.   KÉSZLETEK

128 954

10.

II. KÖVETELÉSEK

289 401

11.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

12.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

426 010

13.

C.  Aktív időbeli elhatárolások

5 388

   

 

14.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN                                           (01.+08.+13. sor)

897 236

                             

Sorszám

A tétel megnevezése

Adatok eFt

a

b

c

15.

D. Saját tőke (16.+ 18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)

753 799

16.

I.   JEGYZETT TŐKE

3 333

17.

16. sorból: a) visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

0

18.

II.   JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

0

19.

III.  TŐKETARTALÉK

0

20.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

691 471

21.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

58 995

22.

VI.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

23.

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

0

24.

E. Céltartalékok

0

25.

F. Kötelezettségek (26.+27.+28. Sor)

142 729

26.

I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

0

27

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

28

III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

142 729

29.

G. Passzív időbeli elhatárolások

708

                     

 

   

 

30.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. Sor)

897 236

 

 

A kiváló ExWorks-Consulting Kft. (nyitó) vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatai (fordulónap: 2022. december 31.):

 

 

 

Adatok eFt

01.

A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)

512 839

02.

I.   IMMATERIÁLIS JAVAK

0

03.

  2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

0

04.

II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK

512 839

05.

  4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

 

06.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

07.

  6.sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

 

08.

B. Forgóeszközök  (09. – 12. Sorok)

3 000

09.

I.   KÉSZLETEK

0

10.

II. KÖVETELÉSEK

0

11.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

12.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

3 000

13.

C.  Aktív időbeli elhatárolások

0

   

 

14.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN                                           (01.+08.+13. sor)

515 839

                             

Sorszám

A tétel megnevezése

Adatok eFt

a

b

c

15.

D. Saját tőke (16.+ 18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)

515 839

16.

I.   JEGYZETT TŐKE

3 000

17.

16. sorból: a) visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

0

18.

II.   JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

0

19.

III.  TŐKETARTALÉK

0

20.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

512 839

21.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

22.

VI.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

23.

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

0

24.

E. Céltartalékok

0

25.

F. Kötelezettségek (26.+27.+28. Sor)

0

26.

I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

0

27

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

28

III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

29.

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

                     

 

   

 

30.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. Sor)

515 839

 

A kiválással létrejövő kiváló (jogutód) ExWorks-Consulting Kft. törzstőkéje 3 000 000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely 3 000 000 Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből áll és amely a törzstőke 100 %-a. A tagok a társaság törzstőkéjét maradéktalanul a társaság rendelkezésére bocsátották akként, hogy azt a társaság házipénztárába befizették. A mérleg különbözetek oszlopa a készpénzben történő jegyzett tőke (törzstőke) befizetését takarja.

 

A szétváló társaság felhívja esetleges hitelezőit, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesülésérõl, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 10. §-ban meghatározott jogaikkal a szétváló társaság székhelyén (1154 Budapest, Kozák tér 13-16.) élhetnek.

 

A társaság felhívja hitelezőit, hogy a közlemény első közzétételét megelőzően keletkezett követeléseik erejéig biztosítékra tarthatnak igényt, mely igényüket a közlemény második közzétételét követő 30 napos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be a társaságnak.

 

A hitelezők a követelésüket érintő vagyonmegosztási rendelkezésekről a hirdetményi határidő alatt további tájékoztatást dr. Lombos Péter ügyvédtől (1051 Budapest, Arany János utca 9. 2/5.; e-mail: iroda@drlombos.hu) kérhetnek.

Hírlevél

Szeretnék hírlevelet kapni a STAHL Magyarország Kft.-től és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatóban található adatkezelési irányelveket.

Feliratkozás

Híreink

Minden hír

Stahl Magyarország Kft.